Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

11.Opravné prostředky

Pokud obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá o tom v zákonné lhůtě obecní úřad rozhodnutí. Jestliže toto rozhodnutí obecní úřad nevydal, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.
Proti rozhodnutí se lze odvolat  dle §16 ,ve lhůtách stanovených zákonem na adrese OÚ. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a adresu žadatele, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
O odvolání, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje starosta obce. O odvolání, které se týká informací ve věcech přenesené působnosti obce rozhoduje městský nebo krajský úřad, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Jestliže odvolací orgán ve stanovené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.
Na postup obce při vyřizování žádosti o informaci lze podat stížnost dle § 16a