Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

10.Příjem žádosti a další podání

Informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb. lze získat

na úřední desce

na internetových stránkách Obce Chvalatice

na obecním úřadě v pracovních hodinách

Místo a způsob ,kde lze podat žádost či stížnost,předložit návrh,podnět či jinédožádání anebo obdržet rozhodnutí

Podání lze podat každý pracovní den v provozní době Obecního úřadu Chvalatice ústně v uvedených případech a tam ,kde to umožňuje zákon a písemně

-prostřednictvím pošty na adresu sídla Obecního úřadu Chvalatice,Chvalatice 72,671 02 Šumná,prostřednictvím datové schránky,elektronicky  prostřednictvím elektronické podatelny,faxem,přímo na podatelně Obecního úřadu Chvalatice,Chvalatice 72,671 02 Šumná

Podání ve věcech samostatné působnosti
Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování dle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád dle § 147 odst 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoli se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.
Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdélo do 60 dnů.
 
Podání ve věcech přenesené působnosti
 
Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně.  V ostatních případek, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.