Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace k elektronické podatelně:

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny

podatelna-chvalatice@volny.cz

nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Obecní úřad Chvalatice,

Obec Chvalatice, Chvalatice 72,671 02 Šumná

 

Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na adrese

chvalatice@volny.cz

Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu.

Následně bude předáno k vyřízení. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

 

1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

Pondělí

7.00 - 11.30,12.00 - 15.30

Úterý

7.00 - 11.30,12.00 - 15.30

Středa

7.00 - 11.30,12.00 - 15.30

Čtvrtek

7.00 - 11.30,12.00 - 15.30

Pátek

7.00 - 11.30,12.00 - 15.30

 

2. Další formou elektronického doručování zpráv je:

 • datová schránka          ID datové schránky: 6b3btut
 • webové formuláře

 

3. Příjem a zpracování elektronického podání

 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním  systému nebo na informacích - "škodlivý kód". Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesilateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.)
 • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf
 • formát *.tif / tiff (souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky
 • formát *.png (Portable Network Gaphics)
 • formát *.ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • formát *.fo / zfo (602XML Filler document)
 • formát *.isdoc / isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

 

5. Elektronický podpis

Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit.
Seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb – Postsignum, ICA, Eidentity.

 

6. Seznam základních právních předpisů

 

právní předpis předmět a náležitosti úkonu požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele

Předmět:
-  úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
 
Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.
 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu
- identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Předmět:
- stížnost podle § 175 správního řádu
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí  podání být do 5 dnů doplněno.

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.
 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Předmět:
- úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
- úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
- další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
- identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
- název veřejné zakázky
- případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Předmět:
-  úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu (daňového orgánu)
- identifikační údaje o osobě, která podání činí
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

 

 

7. Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.