Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení majitelé chat, chalup a ostatních zařízení či ploch,

kde poskytujete ubytování za úplatu !

 

Obecně závaznou vyhláškou obce Chvalatice č. 2/2019 je stanoven poplatek za krátkodobé úplatné ubytování nazvaný POPLATEK Z POBYTU .Vyhláška je platná od 1.1.2020

SAZBA POPLATKU Z POBYTU  je   10,-- Kč/den   

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka

POPLATNÍK je každá osoba starší 18 let,vyjma osob osvobozených od poplatku dle §3b,zák.565/1990 Sb.

Každý kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů .Je povinen provést na Obecním úřadě ve Chvalaticích   ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět.

Bližší informace získáte na obecním úřadě, na www.obecchvalatice.cz.
V zákoně  565/1990Sb,o místních poplatcích, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-565 ,
V Obecně závazné vyhlášce obce Chvalatice č. 2/2019

 

Ohlášení(registrace) k místnímu poplatku z pobytu- vzor tiskopisu

Vyúčtování o odvod místného poplatku z pobytu - vzor tiskopisu

Podrobný dopis